2. Oldenburger Oster Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 01.04.2024 19:55
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Vrana, David 3457 -11 50 968 53 933 103
MJ18 2 Feldhoff, Janne Timm 2497 -8 51 956 55 910 106
MJ18 3 Büdenbender, Fynn 3760 -4 57 886 53 933 110
MJ18 4 Koring, Pascal 3621 0 59 863 55 910 114
MJ18 5 Brunner, Darius 3806 +7 61 839 60 851 121
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -28 43 1050 43 1050 86
O 2 Staszyk, Lennard 3162 -20 46 1015 48 991 94
O 3 Acktun, Christoph 1395 -14 51 956 49 980 100
O 4 Nowc, Markus 400 -10 54 921 50 968 104
O 5 Danielczik, Julian 2436 -9 52 945 53 933 105
O 5 Geisler, Andreas 3314 -9 59 863 46 1015 105
O 7 Kurzeknabe, Luca 2429 -8 56 898 50 968 106
O 7 Sperling, Robert 3849 -8 54 921 52 945 106
O 9 Zickert, Christoph 2753 -3 57 886 54 921 111
O 10 Dreessen, Nicolas 2691 -1 57 886 56 898 113
O 10 Brenger, Malte 1161 -1 60 851 53 933 113
O 12 Steiner, Marcel 3015 0 62 828 52 945 114
O 13 Rüddiger, Simon 3850 +1 59 863 56 898 115
O 14 von der Heide, Florian 3709 +2 62 828 54 921 116
O 14 Beuck, Fabian 3804 +2 61 839 55 910 116
O 16 Hiemer, Arne 3555 +3 62 828 55 910 117
O 17 Bergfeld, Alex Tetteyfio 3562 +4 61 839 57 886 118
O 17 Nowatzky, Sven 3874 +4 59 863 59 863 118
O 19 Langmann, Tobias 3585 +5 59 863 60 851 119
O 20 Kipper, Mats 3485 +8 60 851 62 828 122
O 21 Detlef, Mirko 4240 +10 63 816 61 839 124
O 22 Möller, Nils 4280 +11 64 804 61 839 125
O 23 Wesemann, Tiemo 2182 +12 61 839 65 792 126
O 24 Erb, Florian 4309 +21 66 792 69 746 135
O 25 Axt, Ingmar 4306 +59 88 523 85 558 173
O 26 Wengelewski, Oliver 4014 +11 68 757 0 68
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Jordan, Johanna 1456 +13 65 792 62 828 127
W 2 Grahn, Elena 2875 +24 72 710 66 781 138
W 3 Schwannecke, Anke 3398 +35 72 710 77 652 149
W 4 Möller, Maren 3957 +42 79 629 77 652 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brumme, Christian 1902 -15 48 991 51 956 99
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -11 53 933 50 968 103
M40 3 Burstyn, Dennis 1861 -8 54 921 52 945 106
M40 4 Fischer, Bastian 1651 +2 56 898 60 851 116
M40 4 Petzke, Christoph 3077 +2 57 886 59 863 116
M40 6 Raddatz, Hanjo 3388 +3 57 886 60 851 117
M40 7 Koring, Niels 3616 +6 61 839 59 863 120
M40 8 Maaß, Dennis 4114 +10 64 804 60 851 124
M40 9 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +12 61 839 65 792 126
M40 10 Nebel, Michael 3361 +13 68 769 59 863 127
M40 11 Rother, Andrè 3873 +39 71 722 82 593 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 -13 52 945 49 980 101
M50 2 Dose, Marc 2755 -8 53 933 53 933 106
M50 3 Viitmaa, Üllar 2743 -2 61 839 51 956 112
M50 4 Langen, Dirk 1564 -1 59 863 54 921 113
M50 5 Hartmann, Carsten 1493 +5 59 863 60 851 119
M50 5 Mellenthin, Stephan 3614 +5 54 921 65 792 119
M50 7 Schneider, Mario 3956 +6 59 863 61 839 120
M50 8 Stein, Carsten 2458 +7 57 886 64 804 121
M50 9 Thom, Sven-Oliver 2079 +10 67 781 57 886 124
M50 9 Staszyk, Markus 3277 +10 64 804 60 851 124
M50 11 Struve, Manfred 3629 +15 66 792 63 816 129
M50 12 Bade, Holger 2360 +26 72 710 68 757 140
M50 13 Zander, Uwe 3807 +40 79 629 75 675 154
M50 14 Mayer, Stephan 3802 +12 69 746 0 69
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Schwannecke, Stefan 3428 -2 57 886 55 910 112
M60 2 Weder, Wilfried 1171 +1 53 933 62 828 115
M60 3 Behrens, Heiko 528 +5 63 816 56 898 119
M60 3 Möller, Rüdiger 3959 +5 62 828 57 886 119
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Metter, Siegfried 3620 +8 61 839 61 839 122
M70 2 Wagner, Peter 3305 +21 70 734 65 792 135
M70 3 Kastein, Gerd-Peter 1054 +39 72 710 81 605 153
M70 4 Meier, Hans Holger 1521 +13 70 734 0 70
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Sucker, Andrea (W) 3306 +22 70 734 66 781 136
WM40 2 Izzo, Sigrid (W) 2004 +24 70 734 68 757 138
WM40 3 Koring, Stefanie (W) 3624 +10 67 769 0 67