Gögerl Geburtstags Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.09.2022 08:10
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +53 76 761 73 791 69 830 218
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stampfer, Dominik 143 -13 50 1018 50 1018 52 998 152
O 2 Stelzer, Michael 157 -7 53 988 51 1008 54 978 158
O 2 Lingenhel, Florian 1090 -7 52 0 55 0 51 0 158
O 2 Königbauer, Tobias 3014 -7 50 1018 54 978 54 978 158
O 5 Schüler, Dennis 2027 -6 51 1008 55 968 53 988 159
O 6 Heiß, Benedikt 887 -5 52 998 55 968 53 988 160
O 6 Oswald, Christian 3330 -5 50 1018 54 978 56 959 160
O 8 Heise, Timon 3139 -3 57 949 53 988 52 998 162
O 9 Ettlinger , Jakob 2552 +2 53 0 57 0 57 0 167
O 10 Becka, Tom 2653 +4 55 968 54 978 60 919 169
O 11 Nisi, Daniel 2148 +7 55 968 62 899 55 968 172
O 11 Lehnert, Philipp 2566 +7 58 939 55 968 59 929 172
O 13 Maier, Julius 3109 +9 57 949 57 949 60 919 174
O 14 Stölzle, Stephan 2262 +10 61 909 55 968 59 929 175
O 15 Hickisch, Alexander 2924 +12 60 919 56 959 61 909 177
O 16 Lorenz, Maximilian 3299 +15 56 959 62 899 62 899 180
O 17 Prey, Sven 2212 +16 61 909 60 919 60 919 181
O 18 Buchner, Alfred 2931 +17 60 919 63 890 59 929 182
O 19 Gschmeissner, Michael 2926 +18 60 919 59 929 64 880 183
O 20 Schüler, Kevin 2276 +20 62 899 54 978 69 830 185
O 20 Rudolph, Alexander 3970 +20 62 0 62 0 61 0 185
O 20 Basien, Denver 2329 +20 62 899 60 919 63 890 185
O 23 Klein, Martin 3434 +22 63 890 61 909 63 890 187
O 24 Kosonen, Jussi 3347 +23 66 860 62 899 60 919 188
O 25 Lohse, Sören 2277 +25 67 0 63 0 60 0 190
O 26 Göcer, Ömer 3634 +30 67 850 61 909 67 850 195
O 27 Schüler, Jannik 2944 +31 67 850 65 870 64 880 196
O 28 Wittmaack, Nikolas 2973 +32 68 840 64 880 65 870 197
O 29 Spiller, Lennart 2804 +33 65 870 67 850 66 860 198
O 30 Nabeck, Marcel 3632 +34 67 850 64 880 68 840 199
O 31 Rall, Philipp 3500 +35 68 840 67 850 65 870 200
O 32 Schröder, Florian 3718 +41 63 890 72 801 71 811 206
O 33 de Stefano, Marco 3346 +42 66 860 63 890 78 741 207
O 34 Döscher, Felix 3707 +45 68 0 70 0 72 0 210
O 35 Peter, Andreas +48 78 0 70 0 65 0 213
O 36 Hobisch, Markus 3723 +50 64 880 77 751 74 781 215
O 37 Döngel, Yekta 3717 +54 74 781 76 761 69 830 219
O 38 Nguyen, Viet 2284 -165 0 0 0 0
O DNF Ferchl, Johannes 2925 - 66 860 57 949 999 0 DNF
O DNF Hjalmarsson, Albin 3329 - 68 840 67 850 999 0 DNF
O DNF Klampfl, Fabian 3351 - 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Blum, Ann-Kathrin 3219 +32 65 870 61 909 71 811 197
W 2 Schwarz, Alessa 255 +35 71 811 64 880 65 870 200
W 3 Eger, Nele 2117 +40 68 840 67 850 70 820 205
W 4 Lingenhel, Birgit 755 +50 73 0 72 0 70 0 215
W 5 Reinhart, Sonja 706 +68 79 732 76 761 78 741 233
W 6 Pieniack, Alexandra 2268 +81 78 741 83 692 85 672 246
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Schneider, Lorenz 1725 +5 54 978 57 949 59 929 170
M40 2 Scheel, Thorsten 1896 +12 59 929 55 968 63 890 177
M40 3 Lambur, Matthias 1791 +14 61 909 58 939 60 919 179
M40 4 Jeschek, Markus 2089 +15 61 909 59 929 60 919 180
M40 5 Fischer, Bastian 1651 +19 64 880 56 959 64 880 184
M40 5 Deubel, Frank 601 +19 62 899 59 929 63 890 184
M40 7 Röber, Philip 2084 +27 63 890 68 840 61 909 192
M40 8 Riessenberger, Andreas 3380 +32 68 840 64 880 65 870 197
M40 9 Sener, Sedat 2382 +36 68 840 70 820 63 890 201
M40 10 Troyer, Mathias 1647 +64 76 761 79 732 74 781 229
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lingenhel, Arno 748 -2 52 0 57 0 54 0 163
M50 2 Tanner, Günter 107 +14 59 929 58 939 62 899 179
M50 3 Reinhart, Guido 692 +16 65 870 59 929 57 949 181
M50 4 Neumann, Thomi 1829 +17 58 939 62 899 62 899 182
M50 5 Elze, Dirk 112 +18 63 890 59 929 61 909 183
M50 6 Schmid, Thomas 2088 +48 70 820 74 781 69 830 213
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +21 61 909 62 899 63 890 186
M60 2 Kucera, Harald 156 +24 61 909 66 860 62 899 189
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +40 69 830 66 860 70 820 205
M60 3 Stampfer, Elmar 377 +40 68 840 66 860 71 811 205
M60 5 Lambur, Michael 2402 +54 74 781 71 811 74 781 219
M60 6 Bulla, Richard 420 +64 76 761 73 791 80 722 229