2. Harz Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 01.10.2021 18:03
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca (O) 2833 +113 38 918 35 969 40 884 113
MJ18 2 Seßler, Joshua (O) 3088 +157 54 647 49 732 54 647 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Schulze, Max 3011 +105 37 935 38 918 30 1054 105
O 2 Weidler, Nils 2862 +108 37 935 36 952 35 969 108
O 3 Weber, Willem 1924 +110 36 952 39 901 35 969 110
O 4 Heuer, Luca 2723 +113 37 935 34 986 42 850 113
O 5 Kuntscher, Florian 2271 +115 40 884 40 884 35 969 115
O 5 Böttger, Arne 2464 +115 39 901 36 952 40 884 115
O 5 Schüttkowski, Dustin 2682 +115 37 935 37 935 41 867 115
O 8 Schmitt, Andreas 2459 +120 40 884 37 935 43 833 120
O 8 Thomas, Tim 3110 +120 40 884 39 901 41 867 120
O 10 Noack, Sven 166 +121 36 952 39 901 46 783 121
O 11 Witte, Hendrik 2876 +123 46 783 36 952 41 867 123
O 12 Sieburg, Stefan 181 +124 37 935 45 799 42 850 124
O 13 Mohwinkel, Daniel 735 +127 40 884 46 783 41 867 127
O 13 Sporleder, Christian 1806 +127 42 850 42 850 43 833 127
O 15 Spiller, Lennart 2804 +128 42 850 43 833 43 833 128
O 15 Tute, Ragnar 1999 +128 45 799 40 884 43 833 128
O 17 Titze, Jan 2368 +129 41 867 43 833 45 799 129
O 18 Krüger, Felix 2164 +130 41 867 43 833 46 783 130
O 19 Famme, Marius 2587 +136 45 799 46 783 45 799 136
O 20 Henneke, Andreas 3028 +137 43 833 46 783 48 749 137
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +122 44 816 39 901 39 901 122
W 2 Erdmann, Maya 205 +143 46 783 48 749 49 732 143
W 3 Seßler, Anke 3035 +148 50 715 50 715 48 749 148
W 4 Koch, Stefanie 2971 +153 53 664 46 783 54 647 153
W 5 Meierhans, Sarah 2369 +155 52 681 48 749 55 630 155
W 6 Gilge, Jennifer 3033 +157 53 664 51 698 53 664 157
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Brügmann, Frank 113 +108 37 935 37 935 34 986 108
M40 2 Hoffmann, Christoph 1561 +115 38 918 40 884 37 935 115
M40 3 Stoppa, Marko 1276 +118 40 884 40 884 38 918 118
M40 4 Mamos, Norbert 3064 +120 39 901 38 918 43 833 120
M40 5 Hetzner, Claus-Peter 509 +121 42 850 39 901 40 884 121
M40 6 Webel, Karsten 662 +122 40 884 40 884 42 850 122
M40 7 Mahlke, Joscha 467 +128 40 884 43 833 45 799 128
M40 7 Markau, Sebastian 3036 +128 39 901 48 749 41 867 128
M40 9 Twickler, Christof 2444 +142 47 766 46 783 49 732 142
M40 DNF Meyer, Thomas 2071 - 44 816 41 867 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +103 33 1003 37 935 33 1003 103
M50 2 Klein, Sascha 2972 +117 37 935 38 918 42 850 117
M50 3 Kunz, Martin 154 +119 40 884 38 918 41 867 119
M50 4 Küpper, Axel 2854 +124 38 918 41 867 45 799 124
M50 5 Harthus, Andreas 1891 +128 41 867 41 867 46 783 128
M50 5 Joos, Willi 1970 +128 43 833 43 833 42 850 128
M50 7 Gilge, Stefan 3034 +135 44 816 46 783 45 799 135
M50 8 Honig, Swen 2800 +153 49 732 53 664 51 698 153
M50 DNF Dobrunz, Jörg 1794 - 42 850 51 698 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe (M50) 2080 +127 42 850 43 833 42 850 127
M60 2 Pilger, Karl-Heinz (M50) 1973 +136 43 833 46 783 47 766 136
M60 3 Ritter, Wolfgang (M50) 1678 +138 45 799 44 816 49 732 138