Leinen Los Open 2021

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.07.2021 14:30
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 +114 63 847 57 912 120
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 +114 63 847 65 826 128
MJ18 3 Löw, Tabea (O) 2377 +114 99 458 96 491 195
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Lingenhel, Florian 1090 +114 46 0 45 0 91
O 2 Minkwitz, Stefan 2618 +114 47 1020 47 1020 94
O 3 Stelzer, Michael 157 +114 52 966 47 1020 99
O 4 Kreutzer, Sebastian 2504 +114 54 944 50 988 104
O 5 Schneider, Lorenz 1725 +114 51 977 54 944 105
O 6 Streit, Henrik 1268 +114 55 934 54 944 109
O 6 Korner, Tobias 2280 +114 55 934 54 944 109
O 6 Feutlinske, Markus 1801 +114 53 955 56 923 109
O 9 Schüler, Dennis 2027 +114 56 923 54 944 110
O 10 Schubert, Thomas 2342 +114 56 923 55 934 111
O 11 Path, Nico 1226 +114 55 934 58 901 113
O 12 Minkwitz, Philip 2959 +114 56 923 58 901 114
O 13 Sommerer, David 1602 +114 60 880 55 934 115
O 13 Knoll, Florian 1079 +114 63 847 52 966 115
O 13 Rankine, Hamish 2921 +114 57 912 58 901 115
O 16 Schüler, Kevin 2276 +114 62 858 54 944 116
O 16 Baumann, Julian 2146 +114 53 955 63 847 116
O 18 Birkner, Lars 2901 +114 62 858 55 934 117
O 18 Basien, Denver 2329 +114 58 901 59 890 117
O 18 Leimgruber, Moritz 1284 +114 58 901 59 890 117
O 21 Lehnert, Philipp 2566 +114 60 880 58 901 118
O 21 Gschmeissner, Michael 2926 +114 59 890 59 890 118
O 23 Schlötter, Christoph 2397 +114 59 890 60 880 119
O 24 Prey, Sven 2212 +114 55 934 65 826 120
O 24 Gaebler, Peter 2048 +114 59 890 61 869 120
O 26 Benthaus, Jürgen 217 +114 56 923 65 826 121
O 27 Leimgruber, Felix 1283 +114 61 869 67 804 128
O 27 Bartoschek, Malte 2882 +114 67 804 61 869 128
O 29 Hickisch, Alexander 2924 +114 62 858 68 793 130
O 30 Kalberlah, Felix 2346 +114 68 793 65 826 133
O 31 Schüler, Jannik 2944 +114 68 793 70 771 138
O 32 Löw, Johannes 2139 +114 63 847 79 674 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +114 65 0 63 0 128
W 2 Weidner, Carina 2224 +114 67 804 63 847 130
W 3 Reinhart, Sonja 706 +114 80 663 68 793 148
W 4 Daxner, Claudia 2912 +114 79 0 77 0 156
W 5 Müller, Alena 2957 +114 77 696 82 642 159
W 6 Sommerer, Lisa 2914 +114 84 620 82 642 166
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Lehn, Matthias 1225 +114 55 934 51 977 106
M40 2 Seipenbusch, Lucca 1616 +114 55 934 52 966 107
M40 2 Riebesel, Werner 856 +114 57 912 50 988 107
M40 4 Jeschek, Markus 2089 +114 53 955 58 901 111
M40 5 Rühl, Marco 401 +114 59 890 53 955 112
M40 6 Grünauer, Jürgen 2503 +114 58 901 62 858 120
M40 7 Schubert, Michael 2345 +114 64 836 66 815 130
M40 8 Prescher, Christian 1956 +114 67 804 64 836 131
M40 9 Cayenz, Frank 2568 +114 73 739 80 663 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lingenhel, Arno 748 +114 59 0 54 0 113
M50 2 Elze, Dirk 112 +114 56 923 57 912 113
M50 3 Reinhart, Guido 692 +114 55 934 59 890 114
M50 4 Hamann, Michael 210 +114 58 901 58 901 116
M50 5 Kempe, Ralf 606 +114 63 847 57 912 120
M50 6 Weidner, Jürgen 2111 +114 62 858 61 869 123
M50 6 Warnke, Karl-Heinz 265 +114 60 880 63 847 123
M50 8 Neumann, Thomi 1829 +114 66 815 60 880 126
M50 8 Deppermann, Frank 1828 +114 65 826 61 869 126
M50 10 Klein, Guido 557 +114 66 815 67 804 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +114 57 912 59 890 116
M60 2 Mayrhofer, Klaus 1831 +114 61 869 61 869 122
M60 3 Pérez, Tomás 2401 +114 61 869 64 836 125
M60 4 Teuchert, Peter 1958 +114 66 815 60 880 126
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +114 63 847 63 847 126
M60 6 Böhm, Peter 2398 +114 66 815 61 869 127
M60 7 Bulla, Richard 420 +114 74 728 70 771 144